D     Preanalytické procesy v laboratoři

D.1         Příjem žádanek a vzorků

Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti, provádí se kontrola vzorku a průvodní dokumentace. V případě podstatných nedostatků je snaha o jejich odstranění na místě.

Kromě požadavků pro vyšetření zkoušky kompatibility je příjem biologických materiálů společný pro všechny úseky CL v místnosti „Příjem 01“. Biologický materiál s žádankou přebírá pracovník příjmu osobně, v případě nepřítomnosti, kdy je příjmové okénko zavřené, osoba doručující materiál zazvoněním přivolá pracovníka laboratoře.

D.1.1 Krevní sklad

Příjem vzorků, pro zkoušku kompatibility, probíhá mimo centrální příjem a to vchodem č. 2. Odpovědný pracovník přinese žádanku spolu se vzorkem krve a provede zápis do sešitu „Příjem materiálu pro KP“, který obsahuje datum a čas odběru vzorku, jméno a rok narození pacienta, podpis a jmenovku pracovníka, který vzorek dopravil do krevního skladu, podpis a jmenovku pracovníka krevního skladu, který vzorky přijal a odpovídá za kontrolu správnosti vyplněné žádanky a množství, kvalitu a označení materiálu.

Jednotlivé požadavky na vzorek a žádanku jsou uvedeny ve směrnici ředitele S-Z-002 Směrnice o podávání transfuzních přípravků.

D.2         Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

Kritéria odmítnutí vzorků:

-      žádanka nebo odběrový systém jsou znečištěny biologickým materiálem

-      nedostatečná identifikace vzorku z hlediska nezaměnitelnosti

-      zjevné nedodržení postupu při odběru biologického materiálu

 

Neshodná práce na příjmu

- v případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance, pracovník na příjmu komunikuje se zadavatelem o vyšetření a zjistí chybějící informace, popřípadě požádá o vyplnění nové žádanky. Pokud zadavatele o vyšetření nelze identifikovat, je tento vzorek zpracován a v informačním systému uložen v adresáři neznámý zadavatel nebo se provede zápis do provozního deníku „Neshody na příjmu“

- pokud je dodán materiál bez žádanky a jedná se o nenahraditelný vzorek, tak laboratoř tento vzorek vyšetří, ale výsledek nebude uvolněn, pokud zadavatel nedoplní identifikační údaje, tedy žádanku.

Upozornění:

Pracovníci na příjmu nejsou povinni tyto informace dohledávat, proto je třeba respektovat výše uvedené požadavky.

D.3         Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu:

Při nedostatečné identifikaci pacienta na materiálu analýzy neprovádíme. Provede se zápis do deníku „Neshody na příjmu“ a v případě dohledatelnosti se ordinující pracoviště telefonicky informuje. Na výslovnou žádost lékaře je možné provést analýzy pod identifikací „neznámý pacient“.

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance:

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál identifikuje podle údajů na odebraném materiálu. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné si telefonicky dodatečně vyžádat žádanku nebo doplňující údaje.

D.4         Vyšetřování smluvními laboratořemi

Smluvní laboratoře

Smluvní laboratoře jsou takové, se kterými mají CL uzavřenou písemnou smlouvu o zajištění doplňujících, konfirmačních vyšetření, nebo pro vyšetření, která nejsou k dispozici v CL. CL zajišťují sběr, zpracování, třídění a transport vzorků na pracoviště, která jsou schopna tyto služby poskytnout. Příjmový pracovník udělá kopii žádanky, nebo vypíše novou žádanku a se vzorkem přepošle do smluvní laboratoře. Všechny odesílané vzorky jsou evidované. Součástí těchto vyšetření je zpráva o výsledku. Výsledek ze smluvní laboratoře je dle charakteru zasílán žadateli rovnou smluvní laboratoří, nebo je přepsán do laboratorního informačního systému na naši výsledkovou zprávu. U tohoto přepsaného výsledku je uvedena identifikace smluvní laboratoře, a výsledek je zaslán zadavateli.

 

CL využívá níže uvedených smluvních laboratoří (viz tabulka). V případě zaslání vzorku do smluvní laboratoře je na Výsledkové zprávě uveden text: „Kmen zaslán do….“ (název smluvní laboratoře)

Seznam smluvních laboratorních zařízení

Pořadová číslo

Laboratoř

Adresa

1

Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří a Národní referenční pracoviště

Státní zdravotní ústav

Šrobárová 48

10042 Praha 10

2

NRL pro Legionely

ZÚ se sídlem v Ostravě -pobočka Vyškov

Masarykovo nám. 16

68 201 Vyškov

3

NRL pro tkáňové helmintózy

Ústav imunologie a mikrobiologie VFN v Praze a 1.LF UK

 Studničková 7

128 00 Praha 2

 

4

NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí v Nemocnici Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2

Praha 8 – Libeň, 180 81

5

Sérologická laboratoř

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN

 U nemocnice 2,

128 08 Praha 2

6

Centrální laboratoř

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN

 U nemocnice 2,

128 08 Praha 2

7

Hepatologická laboratoř

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN

 Na Bojišti 3,

121 08 Praha 2

8

Klinická biochemie a sérologie - CL

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN

 U nemocnice 2,

128 08 Praha 2

9

STD laboratoř

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN

Apolinářská 4

Praha2

10

Toxikologická laboratoř

Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 2

128 08 Praha 2

11

Centrální laboratoře

 

 

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54,

370 87 České Budějovice

12

Transfúzní oddělení

Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54,

370 87 České Budějovice

13

Ústav klinické biochemie a hematologie

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60 Plzeň Lochotín

14

Bioptická laboratoř, s.r.o.

Bioptická laboratoř, s.r.o.

Mikulášské náměstí 4

326 00 Plzeň

15

Oddělení klinické biochemie

Nemocnice Písek, a.s.

Karla Čapka 589

397 01 Písek

16

NRL imunohematologie

 

ÚHKT

U NEMOCNICE 2094/1,

128 02 Praha 1

17

NRL pro DNA diagnostiku

ÚHKT

U NEMOCNICE 2094/1,

128 02 Praha 1

18

Oddělení klinické mikrobiologie

Nemocnice na Bulovce

Budínova 67/2

180 00 Praha 8

19

Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii

Topelex s.r.o.

Sokolovská 304

190 00 Praha 9

20

Sang-lab klinická laboratoř s.r.o.

 

Sang-lab klinická laboratoř s.r.o.

Diagnostické centrum

Bezručova 10

360 01 Karlovy Vary

21

Oddělení laboratorní medicíny

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

22

Pracoviště laboratorních metod

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4

23

NRL pro arboviry

ZÚ se sídlem v Ostravě

Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava

24

NRL PARU (Parazitologický ústav Biologické centrum AV ČR, v.v.i)

Branišovská 1160/31

České Budějovice

370 05

 

Žádanky pracoviště 1a a 1b jsou k dispozici.

Pokud lékař dodá originální žádanku jiné laboratoře nebo pokud je uvedena adresa jiného pracoviště, zasíláme dle požadavků zákazníka.

Ke spolupracujícím laboratorním zařízením je uvedena možnost dohledání dalších vyšetření, která nejsou uvedena v seznamu, na internetových stránkách jednotlivých pracovišť.

Přehled nejčastěji zasílaných vyšetření:

pracoviště

vyšetření

materiál

 

11

alergie - inhalační

sérum

 

11

alergie - jedy a léky

sérum

 

11

alergie - pyly a plísně

sérum

 

11

alergie -potraviny

sérum

 

11

autoprotilátky - ASCA

sérum

 

11

autoprotilátky - p-ANCA, c-ANCA

sérum

 

11

buněčná imunita - základní panel

nesrážlivá krev s heparinem

 

11

C3 složka komplementu

sérum

 

11

C4 složka komplementu

sérum

 

11

erytropoetin

sérum, moč

 

11

HLA B 27

nesrážlivá krev, speciální

zkumavka s heparinem

 

12

identifikace protilátky proti erytrocytárním antigenům

srážlivá krev

 

11

imunoglobuliny - IgD

sérum

 

11

kyselina hydroxyindol octová

sbíraná moč

 

11

kyselina vanilmandlová

sbíraná moč

 

11

metanefrin

sbíraná moč

 

11

mykobakteriální vyšetření moči (moč na BK- nutno uvést na žádanku)

50-100ml ranní moč, střední proud, zaslat k vyšetření 3x po sobě

 

11

mykobakteriální vyšetření sputa (BK- nutno uvést na žádanku)

sputum

 

11

Mykobakteriální  vyšetření – ostatní materiál (BK- nutno uvést na žádanku)

punktáty, hnis apod.

 

11

mykologie - kultivace a dourčení plísní

čistá kultura, Petriho miska

 

11

mykologie - vyšetření na dermatomykózy

šupinykůže,nehty, vlasy, sterilní zkumavka

 

11

normetanefrin

sbíraná moč

 

11

parazitologie - průkaz protilátek Toxokaróza

sérum

 

11

parazitologie - standardní vyšetření stolice

stolice

 

11

parazitologie - určení parazita

stolice

 

11

parazitologie - vyšetření stolice na kryptosporidiósu

stolice

 

11

parazitologie - vyšetření stolice po návratu z tropů

stolice

 

11

parazitologie- průkaz protilátek Toxoplasmosa

sérum

 

11

potravinové intolerance - endomysium (IgA)

sérum

 

11

potravinové intolerance - gliadin IgA

sérum

 

11

potravinové intolerance - kravské mléko (IgA, IgG)

sérum

 

11

potravinové intolerance - transglutamináza IgA

sérum

 

11

průkaz protilátek Leptospiróza

sérum

 

 

QuantiFERON TB- posílá se do Plzně-soukromá lab.

3 speciální odběrové zkumavky – k dispozici na oddělení TRN

 

11

sérologie - hepatitidy - anti HBeAg

sérum

 

11

sérologie - hepatitidy - anti HEV

sérum

 

11

sérologie - hepatitidy - antiHBc total

sérum

 

11

sérologie - hepatitidy - HBeAg

sérum

 

11

sérologie - Chlamydophila pneumoniae

sérum

 

11

sérologie - Chlamydia trachomatis

sérum

 

11

sérologie - neuroinfekce - Herpes simplex

sérum

 

11

sérologie - neuroinfekce - Varicela zoster

sérum

 

11

sérologie - Parotitis

sérum

 

11

sérologie - pertusse (IgG, IgM)

sérum

 

11

sérologie - respirační viry

sérum

 

11

sérologie - Rubeola

sérum

 

11

sérologie - tetanický toxin (IgG)

sérum

 

11

vyšetření na malárii

tlustá kapka a tenký nátěr z kapilární krve

 

3

Helmintózy, Echinococcus sp.

srážlivá krev

 

4

amébózy

srážlivá krev

 

20

Oligoklonální pásy

3 ml likvoru + 5 ml srážlivé krve