A                       Úvod

 

Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

 

cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace před vlastním vyšetřením, z jeho průběhu a po vyšetření (informace o vydávání výsledků).

Tato příručka, připravená v souladu s normou ČSN ISO 15189, je jedním z prostředků pro komunikaci mezi lékaři a laboratoří a v neposlední řadě je prezentací naší práce. Obsahuje požadavky pro provedení správného odběru vzorků, manipulaci s nimi a skladování tak, aby nebyl negativně ovlivněn výsledek laboratorních vyšetření.

Žadatelé o vyšetření mají k příručce dostupné pokyny pro pacienty, formuláře pro informovaný souhlas a žádanky pro laboratorní vyšetření.

Laboratorní příručka je součástí řízené dokumentace laboratoře, je pravidelně aktualizována a žadatelům o vyšetření je dostupná na webových stránkách nemocnice – www.nemocnice-st.cz/cl.html. Žadatelé o vyšetření jsou informování o změnách a aktualizacích.

 

 

B                       Informace o laboratoři

B.1          Identifikace laboratoře a důležité údaje

Centrální laboratoře (CL) jsou organizačně začleněny do zdravotnického zařízení Nemocnice Strakonice, a.s. Poskytují vyšetření v oboru hematologie, biochemie, mikrobiologie a patologie.

 

Název laboratoře

Centrální laboratoře (CL)

Název organizace

Nemocnice Strakonice, a.s.

Typ

akciová společnost

Adresa

Radomyšlská 336, Strakonice 386 29

Zřizovatel

Kraj

Zřízení

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1465 

Předseda představenstva

MUDr. Bc.Tomáš Fiala, MBA

Místopředseda představenstva

Ing. Jiří Švec

Představitel vedení pro systém jakosti

MUDr. Michal Pelíšek, MBA

IČO:

26095181

DIČ

CZ 699005400

Kontakt:

tel.: +420 383314120

fax: +420 383314122

e-mail:sekretariat@nemocnice-st.cz

html: www.nemocnice-st.cz

Primář oddělení

PharmDr. Eva Šimečková

tel: +420 383314405

mobil: 728980963

e-mail: simeckova@nemocnice-st.cz

 

Zástupce primáře

 

MUDr. Romana Zimmermannová

tel: +420 383314322

e-mail: hemoambulance@nemocnice-st.cz>

 

Manažer kvality

Mgr. Barbora Větrovcová

tel: +420 383314300

e-mail: vetrovcova@nemst.cz

 

Vedoucí laborantka

Ivana Kadlecová

tel: +420 383314103

e-mail: kadlecova@nemocnice-st.cz

Analytický garant odbornosti 818

Mgr. Lenka Šustrová

Lékařský garant odbornosti 818

MUDr. Romana Zimmermannová

Analytický garant odbornosti 801

Ing. Klára Jandová

Lékařský garant odbornosti 801

MUDr. Pavla Novotná

Garant odbornosti 802

PharmDr. Eva Šimečková

Lékař v odbornosti 802

MUDr. Jana Henyšová

Lékařský garant odbornosti 807

MUDr. Robert Slunečko

B.2          Základní informace o laboratoři, její organizace, vnitřní členění, vybavení, obsazení

Centrální laboratoře jsou složeny ze čtyř dílčích úseků:

-      Úsek hematologie a krevní sklad (ÚHKS)

-      Úsek klinické biochemie (ÚKB)

-      Úsek klinické mikrobiologie a antibiotické středisko (ÚKMAS)

-      Úsek patologie (ÚPA)

 

Centrální příjem vzorků probíhá nepřetržitě tel:+420 383 314 262

Příjem materiálu mikrobiologie a patologie  tel:+420 383 314 104

 

 

 

Úsek hematologie a krevní sklad

vedoucí úseku

MUDr.Romana Zimmermannová

tel:+420 383 314 322

bioanalytik ÚHKS

Mgr. Lenka Šustrová

Mgr. Pavla Vacková

Mgr. Pavlína Marešová

tel:+420 383 314 340

lékař

MUDr. Romana Zimmermannová

 tel:+420 383 314 322

pověřená osoba krevního skladu

Ing. Štěpánka Čunátová

tel:+420 383 314 340

+ 420 775 870 728

krevní sklad a pohotovostní služba

 

tel:+420 383 314 343

+ 420 725 505 671

laboratoř hematologie

 

tel:+420 383 314 345

laboratoř hemokoagulační

 

tel:+420 383 314 346

provozní doba

Nepřetržitě

pohotovostní režim

o víkendu a svátcích a od 14:30 do 6:30 každý pracovní den

Úsek klinické biochemie

vedoucí úseku

Ing. Klára Jandová

tel:+420 383 314 300

bioanalytik ÚKB

Mgr. Barbora Větrovcová

RNDr. Jana Levá

 

tel:+420 383 314 300

lékař ÚKB

MUDr. Pavla Novotná

tel:+420 383 314 300

pohotovostní služba

 

tel:+420 383 314 262

laboratoř biochemická

 

tel:+420 383 314 341

imunochemická laboratoř 

 

tel:+420 383 314 299

močová laboratoř

 

tel:+420 383 314 261

provozní doba

Nepřetržitě

pohotovostní režim

o víkendu a svátcích a od 14:00 do 6:00 každý pracovní den

Úsek klinické mikrobiologie a ATB středisko

vedoucí úseku a primář CL

PharmDr. Eva Šimečková

tel:+420 383 314 405

bioanalytik ÚKMAS

Mgr. Markéta Hajná, Ph.D., RNDr. Jana Fleischmannová, Ph.D.

tel:+420 383 314 305 tel:+420 383 314 498

Lékař ÚKMAS

MUDr. Jana Henyšová

MUDR. Milena Škopková

 

Tel +420 720 047  443 +420 383 314 498

laboratoř primární a komunitní péče

 

tel:+420 383 314 407

laboratoř nemocniční péče

 

tel:+420 383 314 406

laboratoř infekční sérologie

 

tel:+420 383 314 342

laboratoř PCR - diagnostika

 

tel:+420 383 314 305

provozní doba

6:00 až 18:00 každý pracovní den

06:00 až 12:00 v sobotu

07:00 až 10:00 v neděli a státní svátek

pohotovostní režim

pracovní dny 15.00 - 18.00

sobota 6.00 - 12.00

neděle a svátky 7.00 - 10.00

ATB středisko

PharmDr. Eva Šimečková

tel:+420 383 314 405

pracovní dny  7.00 - 15.30

v urgentních případech i mimo uvedenou pracovní dobu na mobilním čísle tel. + 420 728 980 963 nebo +420   720 047 443

Úsek patologie

vedoucí úseku

MUDr. Robert Slunečko

tel:+420 383 314 301

lékař ÚPA

 

tel:+420 383 314 301

laboratoř patologie

 

tel:+420 383 314 301

pitevna, sanitář

 

tel:+420 383 314 303

provozní doba

6:30 až 15:00 každý pracovní den

 

 

Odběrové středisko I

umístění

v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. v  pavilonu operačních oborův přízemí

provozní doba

6:00 až 12:00 každý pracovní den

telefon

+420 383 314 133

 

Odběrové středisko II

umístění

Poliklinika, Bezděkovská 186,

386 01 Strakonice

provozní doba

6:30 až 10:30 každý pracovní den

telefon

+ 420 606 694 920

 

Odběrové středisko III

umístění

Poliklinika Blatná, J. Wericha 502,

388 01 Blatná

provozní doba

6:00 až 14 každý pracovní den

telefon

+ 420 725 561 220

B.3          Zaměření laboratoře a stav akreditace

Centrální laboratoře (dále jen CL) zajišťují kvalitativní a kvantitativní vyšetření v následujících oborech: hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a patologie pro lůžková i ambulantní oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. a pro všechna ostatní zdravotnická zařízení ve spádové a přilehlé sousední oblasti podle jejich požadavků. Jedná se o základní a specializovaná vyšetření biochemická, imunochemická, hematologická, koagulační, imunohematologická, bakteriologická, sérologická, molekulárně-biologická a mikroskopická vyšetření. Pro Nemocnici Strakonice, a.s. provozují mimo uvedené ještě krevní sklad. Poskytují konzultační činnost k interpretaci laboratorních výsledků materiálů zpracovaných v CL včetně konzultační činnosti ATB terapie a schvalování vázaných antibiotik v rámci ATB střediska. Pro vyšetření, která nejsou k dispozici v CL, zajišťují sběr, popřípadě zpracování, třídění a transport vzorků na pracoviště, která jsou schopna tyto služby poskytnout.

Úroveň práce a přesnost vyšetřovacích metod je sledována externí kontrolou kvality a systémem operačního řízení vnitřní kontroly kvality na jednotlivých pracovištích. V současné době jsme zapojeni do následujících systémů tzv. externí kontroly kvality: SEKK (organizované firmou SEKK s.r.o.), EHK (organizované SZÚ), UKNEQAS (United Kingdom National External Quality Assurance Scheme – Colindale) a DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat), v nichž námi dosahovaná kvalita stanovení s ohledem na mezilaboratorní porovnávání vzorků má velmi dobrou úroveň. Od roku 2012 jsme úspěšně zapojený do externího hodnocení kvality pro PCR - EQAS(External Quality Assesment Program in Clinical Laboratories - INSTAND e.V.) a v bakteriologii do cyklu Community Microbiology UK NEQAS.


Laboratoř je akreditovaná podle normy ČNS EN ISO 15189:2013 a jsme oprávněni používat značku:

B.4          Spektrum nabízených služeb

Centrální Laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. poskytují:

·          základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály),

·          základní hematologická, koagulační vyšetření krve a základní imunohematologická vyšetření

·          základní sérologická a bakteriologická vyšetření včetně konzultační činnosti racionální ATB terapie u vzorků vyšetřených v CL a schvalování vázaných antibiotik v rámci ATB střediska, dále některá specializovaná molekulárně-biologická vyšetření

·          specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kardiálních markerů, kostních markerů, protilátek, a dalších vyšetření v různých biologických materiálech),

·          specializovaná hematologická a koagulační vyšetření z krve (stanovení počtu retikulocytů, erytroblastů, monitorování antikoagulační léčby, vyšetření trombofilních márkrů)

·          konzultační služby v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie a klinické mikrobiologie

·          vyšetření pro veterinární účely,

·          logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti, transport materiálu do smluvních a spolupracujících laboratoří), distribuce odběrových systémů klientům laboratoře dle aktuální potřeby

·          komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému.

 

Podrobnosti k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v kapitole F.

Nabídka vyšetřovacích metod se upravuje dle požadavků klinických oborů a poznatků vyplývajících z úrovně vědeckého poznání.

B.5          Popis nabízených služeb

Laboratoř poskytuje kromě vyšetření v běžném rutinním režimu také, u vybraných metod, možnost urgentního zpracování vzorků, a to v následujících režimech:

·         vitální indikace,

·         statim.

B.5.1 Vitální indikace

Požadavek laboratorního vyšetření v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek vyšetření má vliv na přežití pacienta. Vzorky na vyšetření mají absolutní přednost. Transport vzorku je předem telefonicky ohlášen laboratoři na č. 4262. Příjem materiálu probíhá 24 hodin denně.

Materiál spolu se správně vyplněnou žádankou je nutno předat na centrálním příjmu osobně pracovníkovi u příjmového okénka. Pracovník laboratoře při příjmu vzorku zaznamená na žádanku čas příjmu, který oba stvrdí svým podpisem. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek VITÁLNÍ INDIKACE, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky.

Urgentní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky jsou telefonicky oznámeny pracovníkovi ordinujícího oddělení.

Při vitální indikaci transfúzního přípravku se pracovníkovi oddělení vydá požadovaný počet EBR krevní skupiny 0neg, tyto jsou označeny červeným nápisem „Vitální indikace“ a jsou vydána bez provedení zkoušky kompatibility. Následně pracovník krevního skladu provede vyšetření křížového pokusu, aby případná nekompatibilita (přítomnost nepravidelných protilátek) mohla být včas zjištěna.

Plazma pro klinické požití je vydána bez nutnosti provedení vyšetření.

 

Přehled laboratorních vyšetření dostupných z vitální indikace a jejich dostupnost:

Biochemické vyšetření

Dostupnost

Krev (srážlivá)

glukóza, Na, K, urea, kreatinin, ALT, troponin I,

laktát (plazma - viz. kap. F)

30 min

Krev (nesrážlivá)

pH, pCO2, pO2

15 min

Hematologické vyšetření

Dostupnost

Krev nesrážlivá (K3EDTA)

 

Krevní obraz

15 min

Krev nesrážlivá (citrát)

Protrombinový čas (INR), APTT, fibrinogen

30 min

Krevní sklad

Dostupnost

Výdej EBR krevní skupiny 0 Rh(D) negativní

Výdej plazmy pro klinické použití krevní skupiny AB

ihned

 

Při současné vitální indikaci transfúzního přípravku a jiných hematologických vyšetření má vždy přednost provedení zkoušky kompatibility.

B.5.2 STATIM (akutní indikace)

Ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky. Příjem materiálu probíhá 24 hodin denně.

Materiál určený ke statimovému vyšetření musí být předán osobně pracovníkovi laboratoře s řádně vyplněnou žádankou. Tento materiál je zpracováván přednostně vzhledem k rutinnímu provozu. To znamená, že běžící analýzy se nechají dokončit. Dostupnost výsledků po předání materiálu je do 60 minut u acidobazické rovnováhy do 30 min.

 

Přehled laboratorních vyšetření dostupných v režimu STATIM:

Biochemická vyšetření

Krev (srážlivá)

Glukóza, laktát (plazma - viz. kap. F)

Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Fe, osmolalita

urea, kreatinin, kyselina močová

bilirubin celkový, bilirubin novorozenecký, ALT, AST, GGT, ALP

amyláza, amyláza pankreatická, lipáza, cholinesteráza, laktátdehydrogenáza, CK

cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy

albumin, celková bílkovina, CRP

troponin I

alkohol

Moč 

glukóza, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, kyselina močová

amyláza, amyláza pankreatická

chemické a morfologické vyšetření moče

screening drog v moči

Likvor

bílkovina, albumin, glukóza, laktát, počet erytrocytů a jaderných elementů

Krev (nesrážlivá)

pH, pCO2, pO2, iCa2+,  MetHb, COHb, BILN, Na, K, Cl, glukóza, laktát

amoniak

Hematologická vyšetření

Krev nesrážlivá (K3EDTA)

krevní obraz + 5 populační přístrojový diferenciál

retikulocyty

(diferenciál mikroskopicky jenom na výslovnou žádost u podezření na hematoonkologické onemocnění)

Krev nesrážlivá (citrát)

protrombinový čas (INR), APTT, fibrinogen, trombínový čas, antitrombin, D-dimery, anti-Xa

Krevní sklad

Krev nesrážlivá

křížový pokus, přímý antiglobulinový test (Coombsův test), nepřímý antiglobulinový test, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek

 

Přehled laboratorních vyšetření dostupných v režimu STATIM - mikrobiologie:

·         mikroskopická vyšetření primárně sterilních materiálů (např. likvor, punktát)

·         mikroskopické vyšetření sputa na BK (tuberkulózu)

·         mikroskopické vyšetření tkáně (např. žaludeční biopsie - Helicobacter pylori, sliznice  jícnu - mykotická agens)

·         likvor - průkaz antigenu latexovou aglutinací nejčastějších patogenů

·         průkaz antigenu Streptococcus pyogenes – výtěr z krku –od ledna 2013 pouze dostupné na interní ambulanci

·         průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae – moč

·         průkaz antigenu Legionella pneumophila serotyp 1 a/nebo Legionella longbeachae – moč

·         přímý průkaz části DNA Clostridium difficile produkující toxin B, binární toxin a mutace TcdC ve stolici (metodou real time PCR)

·         přímý průkazchřipka A, B a respirační syncytiální virus RSV (metodou real time PCR)

·         přímý průkaz – Mycobacterium tuberculosis komplex (MTB) a rifampicin – rezistentní mutace genu rpoB spojená s rezistencí k rifampicinu (metodou real time PCR)

·         průkaz antigenů rotavirů a adenovirů, norovirů, enterovirů a astrovirů

·         bakteriologicky negativní nález v moči

·         po telefonické domluvě lze v odůvodněných případech (např. transplantace orgánů) provést některá vyšetření infekční sérologie statimově: HBsAg, anti-HAV, HIV, CMV.

·         Spalničky (morbilli)- stanovení specifických IgG a IgM protilátek – po telefonické domluvě s lékařem

·         Klíšťová encefalitida STATIM IgM (imunochromatografické stanovení specifických IgM protilátek)

·         přímý průkaz  –  SARS-CoV-2  (metodou reversní transkripce - real time PCR)

·         průkaz antigenu – SARS-CoV-2

B.5.3 Vyšetření cizích státních příslušníků

Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky platí standardní pravidla. Na žádance je nutno uvést, zda se jedná o EU pojištěnce nebo jiného cizince – samoplátce. CL fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím finančního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

B.5.4 Vyšetření samoplátců

A.    Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře: Na žádance je nutno uvést označení „SAMOPLÁTCE“. Po vyšetření vzorku a odeslání výsledků je odeslána ordinujícímu lékaři faktura prostřednictvím finančního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

B.     Vyšetření se provádí na základě vlastní žádosti pacienta, bez ordinace lékařem: Pacient nejdříve uhradí požadovanou částku v pokladně Nemocnice Strakonice, a.s. a až po předložení potvrzení o zaplacení se mu odebere vzorek a provede vyšetření. Výsledek je potom předán přímo pacientovi do ruky.

B.5.5 Vyšetření pro veterinární lékaře

Vyšetření pro veterinárního lékaře se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. CL přijímá řádně označenou a uzavřenou zkumavku s přiloženou vyplněnou žádankou, která obsahuje ordinujícího lékaře, identifikační údaje zvířete a požadovaná vyšetření.

Fakturace probíhá prostřednictvím finančního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.