Nemocnice Strakonice, a.s. patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. Zdravotníci a tým dalších zaměstnanců pracují na neustálém zvyšování kvality poskytované lékařské a ošetřovatelské péče a modernizaci nemocničního areálu.

V Nemocnici Strakonice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 12 - 14 tisíc pacientů z různých koutů naší republiky, zejm. Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde provedou cca. 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 9 000 hemodialýz. Ročně se zde narodí 600 - 800 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Akciová společnost Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 10 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, zaměstnává přes 600 lidí – z toho 110 lékařů, z nich téměř 70% s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech prochází nemocnice za významné podpory Jihočeského kraje rozsáhlou modernizací a obnovou. V letech 2009 a 2019 nemocnice obsadila první místo v anketě Nemocnice České republiky.

Hlavní sledované parametry kvality péče

Tento důležitý parametr kvality v posledních letech ukazuje klesající tendenci, průměrně je do 7 dnů potřeba rehospitalizovat méně než 0,4 % pacientů.

Aktivně se podílíme na identifikaci rizik spojených s hospitalizací a upoutáním na lůžko. Zavádíme vhodná preventivní opatření proti vzniku dekubitů. Pro hojení již vzniklých dekubitů aplikujeme moderní postupy léčby. Počet nově vzniklých dekubitů má i díky tomu klesající tendenci a průměrně se pohybuje pod 0,7 procenta.

Porovnání s ostatními nemocnicemi v ČR (zdroj: ÚZIS)

Pádům nelze zcela zabránit, přesto volíme taková opatření, která jejich výskyt kontinuálně snižují. Včasně identifikujeme rizikové pacienty a nastavujeme preventivní opatření včetně důsledné edukace pacientů o režimu. Počet pádů, zejm. pádů se zraněním, v posledních letech ubývá.

Počty reoperací sledujeme na všech chirurgický pracovištích (gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, očním, ORL), dlouhodobě se pohybuje pod 1 procento.

Průměrná ošetřovací doba v naší nemocnici na akutních lůžkách se pohybuje kolem 4,6 dne.

V souladu se standardem č. 1.7 - interní hodnocení kvality poskytované péče (Ministerstvo zdravotnictví) sledujeme a zveřejňujeme průběžně objednací doby pacientů na provedení plánovaného zdravotního výkonu či vyšetření.

Aktuální stav

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné moderní medicíny 21. století. Neustále zlepšujeme desinfekční programy, bariérové režimy a další hygienická opatření. Máme moderní centrální sterilizaci. Klademe důraz na správné provádění hygieny rukou. Také naši pacienti a návštěvníci mají možnost si provést desinfekci rukou s využitím rozmístěných dávkovačů s desinfekcí. Tato pravidla vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz. Jejich výskyt sledujeme a vyhodnocujeme, procesu se věnuje pověřený pracovník. V rámci rozsáhlé evropské prevalenční studie, které se naše nemocnice účastnila, se počet nosokomiálních infekcí pohyboval kolem 2,3%.

Máme vypracovaný systém hlášení nežádoucích událostí, které pravidelně vyhodnocujeme a porovnáváme s dalšími poskytovateli zdravotní péče. Nežádoucí událostí jsou události nebo okolnosti, které mohly vyústit nebo vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout. 

V posledních letech se počet hospitalizovaných pacientů mírně snižuje díky posílení ambulantní péče, pohybuje kolem 12 - 14 000 pacientů / rok.

Lůžkové stanice

Našim pacientům se snažíme poskytovat vysoký komfort. Většina našich standardních pokojů je třílůžkových, některá oddělení disponují i nadstandardními pokoji (1 lůžko). 

Většina pokojů obsahuje

Polohovací lůžko

Toaletu / koupelnu

Signalizační zařízení

TV

WiFi

Péče o nutrici

O správnou výživu pečuje nutriční tým složený z lékaře nutricionisty a nutričních terapeutek, které sestavují jídelníček dle individuálních potřeb našich pacientů. Pacienti mohou využít i nabídku nadstandardní nabídky stravy.

Bezpečné prostředí

Bezpečnost zdravotníků a pacientů je jednou z našich priorit. Ačkoliv nejsme a nemůžeme být zcela uzavřené zařízení, zvyšujeme bezpečnost pomocí řady opatření. Jde například o:

  • zřízení nemocniční pořádkové služby,
  • napojení na bezpečnostní agenturu COBRA Security,
  • instalace krizových tlačítek na odděleních,
  • evidence zdravotnickcýh přístrojů a péče o ně,
  • nácviky krizových postupů.

Péče o dekubity a prevence pádů

Aktivně se podílíme na identifikaci rizik spojených s hospitalizací a upoutáním na lůžko. Zavádíme vhodná preventivní opatření proti vzniku dekubitů. Pro hojení již vzniklých dekubitů aplikujeme moderní postupy léčby.

Ani pádům nelze zcela zabránit, přesto volíme taková opatření, která jejich výskyt kontinuálně snižují. Včasně identifikujeme rizikové pacienty a nastavujeme preventivní opatření včetně důsledné edukace pacientů o režimu.

Přístrojové vybavení

Investujeme velké finanční prostředky do nákupu moderních přístrojů a jejich pravidelných kontrol s cílem zajistit co největší efektivitu a bezpečnost. V posledních letech jsme například zmodernizovali centrální operační sály, sterilizaci, hemodialýzu, pracoviště rehabilitace a následné péče, radiodiagnostické oddělení či gastroenterologické centrum. Masivně investujeme do IT infrastruktury.

Bezpečná péče

Správná identifikace pacientů přispívá k prevenci záměny a zajištění bezpečí. Jedním ze základních opatření je používání barevných identifikačních náramků. Ošetřující personál kontrolou náramku a opakovanými dotazy zjišťuje, zda je daný výkon proveden správnému pacientovi. Novorozenci jsou označováni hned po porodu. 

Používáme standardizovaný proces označování místa operačního výkonu přímo na kůži pacienta. Před samotným výkonem na sále provádíme prověřenou bezpečnostní proceduru, jejímž cílem je opakované ověření připravenosti celého týmu k operaci.

Rizikové léky (heparin, inzulin, draselné soli) skladujeme odděleně a jejich podávání se řídí přísnými pravidly, čímž redukujeme možnost záměny či nesprávného použití. Na standardních lůžkových stanicích používáme méně rizikové formy těchto léčiv.

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné moderní medicíny 21. století. Neustále zlepšujeme desinfekční programy, bariérové režimy a další hygienická opatření. Máme moderní centrální sterilizaci. Klademe důraz na správné provádění hygieny rukou. Také naši pacienti a návštěvníci mají možnost si provést desinfekci rukou s využitím rozmístěných dávkovačů s desinfekcí. Tato pravidla vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz.

Pacienti s handicapem

Osoby se sluchovým postižením mají na recepci pavilonu operačních oborů k dispozici přístroj na možnost tlumočení do znakové řeči. Dostupnost je 24hodin. Pro nezbytnou komunikaci s neslyšícím jej v případě potřeby mohou využít všechna oddělení a ambulance naší nemocnice.
- online tlumočník přes tablet
- odborně vyškolený personál

Pro osoby s tělesným postižením máme
- prostorovou bezbariérovost
- polohovací a výškově nastavitelná lůžka
- odborně vyškolený personál

Rehabilitační péče, klinická logopedie

Rehabilitační oddělení poskytuje rozsáhlé ambulantní spektrum služeb, naše fyzioterapeutky ale navštěvují i hospitalizované pacienty a pomáhají jim s rekonvalescencí po náročných onemocněních či úrazech. Využíváme i služeb klinické logopedky, která pečuje zejména o pacienty s neurologickými příčinami poruch řeči.

Lékárenství a zdravotní pomůcky

Nemocniční lékárna se vyznačuje vysokou odbornou úrovní svých služeb. Klientům lékárny poskytuje i lékové poradenství včetně řešení lékových problémů. Prodejna zdravotnických prostředků zase nabízí široké spektrum kompenzačních pomůcek.

Ambulance duchovní péče - Mgr. Pavel Kortus

722 453 928

středa 9:00 - 13:00

čtvrtek 13:00 - 17:00

pátek 10:00 - 14:00

Nemocniční kaplan

Nabízím služby nemocničního kaplana, kterým je Mgr. Pavel Kortus.
Je dobré, když nemocný není na svoji situaci sám. Nemocniční kaplan nabízí rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Téma rozhovoru určuje z velké části pacient sám. Nemoc staví člověka do mnohdy nových a často nepříjemných situací, se kterými se musí vyrovnávat. Navíc je vytržený z koloběhu denních povinností i z prostředí domova, na nemocničním lůžku má čas na přemýšlení a možnost odpovědět si na řadu otázek, kterými se v době, kdy byl zdravý a v plném zápřahu, mnohdy ani nezabýval. Jedna z otázek, která může přijít na mysl, je otázka „proč“. Proč mě to potkalo? Proč mě Bůh trestá? Proč zrovna já? Mohou zde být i obavy z budoucnosti – jak zvládnu omezení způsobené nemocí? Co dál? Mohou to být i otázky, týkající se smyslu dosavadního života, také co se mu povedlo, co ne… Nemocný si mnohdy potřebuje tyto myšlenky uspořádat, hledat odpovědi – tím, že o nich mluví. Role nemocničního kaplana je zde hodně naslouchat a málo mluvit. Zároveň ale také nabídnout pomoc tam, kde je to třeba. Tyto situace může prožívat jak věřící, tak i nevěřící pacient. Proto služba nemocničního kaplana není primárně určena jenom věřícím lidem, ale je pro všechny. Je zde důležitá právě ta lidská blízkost a empatie. Doprovázející je ten, který je na blízku, spíše než v pozici učitele je v pozici služebníka. Prvním a zásadním požadavkem je úcta k osobě a vnitřnímu světu nemocného, ať už je tento svět doprovázejícímu blízký, nebo vzdálený.

Pro zájemce je možnost zprostředkování kontaktu na kněze a duchovní různých církví. Je zde také možnost společné modlitby, čtení z Bible atp.
Duchovní péče není určena jen pro pacienty, ale mohou ji využít i příbuzní pacientů, také zdravotnický i nezdravotnický personál, pokud o tyto služby projeví zájem.

Naplnění resortních bezpečnostních cílů

Naplňujeme Rezortní bezpečnostní cíle, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR a usilujeme tak o snížení nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče.

Při příjmu k hospitalizaci má pacient právo určit osoby, kterým mohou být podávány informace o Vašem zdravotním stavu. Standardně postupujeme při ústní a telefonické komunikaci, ordinování léků, hlášení výsledků apod.

Po celou dobu hospitalizace se o Vás stará zdravotnický tým, který si stanovenými pravidly předává informace o Vašem zdravotním stavu. 

Zajišťujeme bezpečné objednávání, skladování a podávání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika.

Seznamujeme pacienty s riziky pádu a příslušnými režimovými opatřeními, které vedou ke snížení tohoto rizika. Zajišťujeme včasnou identifikaci rizikových pacientů a následnou prevenci.

Při přijmu k hospitalizaci Vám sestřička přiloží identifikační náramek. Dodržujeme bezpečnostní postupy správné identifikace pacientů.

Před výkonem na párových orgánech a končetinách označujeme u pacientů místo výkonu, pacietn podepisuje tzv. Verifikační protokol. Dodržujeme bezpečnostní postupy při prevenci záměny pacienta a výkonu strany.

Snižujeme rizika vzniku a šíření infekcí spojených se zdravotní péčí. Všichni pracovníci, kteří o Vás pečují, dodržují zásady pro provádění hygienické dezinfekce rukou. Také pacienti mají možnost si vydezinfikovat ruce.

Klademe důraz na kvalitní ošetřovatelskou péči s cílem preventivně předcházet vzniku proleženin kombinací vhodných ošetřovatelských postupů a pomůcek. 

Poděkování od našich pacientů

Mapa areálu

Akreditace od Spojené akreditační komise

Nemocnice Strakonice, a.s. se již v roce 2010 zařadila mezi ta zdravotnické zařízení, která úspěšně prošla akreditačním auditem dle Spojené akreditační komise České republiky. Toto ocenění deklaruje, že naše práce a postupy jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními a vyhláškami. Certifikační autorita dále osvědčuje, že nemocnice splňuje velmi náročné požadavky na kvalitní a bezpečnou péči o pacienty, má zaveden program zvyšování kvality a bezpečí, ukazatele kvality, sleduje spokojenost pacientů, různé rizikové oblasti a další. Díky tomu může rychle odstraňovat zjištěné nedostatky.

www stránky Spojené akreditační komise

Fotogalerie ze slavnostního setkání zaměstnanců s předáním prvních akreditačních certifikátů (21.3.2011)

Go to top